LIVE.K
KTV

Chief Designer
Wang Huatao
Design Team
Chen Fei,Huan Yanbin, Ye Xiaohua,Du Ning,Li Xin
Design Agency
景深空间设计

Client & Proprietor
LIVE.K,Shenyang

Photography
Studio Ten-Tan Xiao

Wenhua Road,Shenyang,China
2020
LIVE.K 
KTV​​​​​​​
Back to Top