Laopu Peking Duck Restaurant​​​​​​​
Aerospace City Store (Xi'an)

DESIGN AGENCY
BENMO DESIGN
CHIEF DESIGNER
Chen Hai
Design Team
Guo Liaoxiang,Wang Boyu,Hou Yanqiang

Client & Proprietor
LAOPU Peking Duck

Photography
Studio Ten-Tan Xiao
Film Produce
HuaSheng Studio (Xi'an)


Xi'an,China
2600㎡
2020
Laopu Peking Duck Restaurant​​​​​​​
Aerospace City Store (Xi'an)

Back to Top